37. Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę

Kiedy:
2017-11-18 - 2017-11-18 9:30
Gdzie:
Jasna Góra w Częstochowie

Już po raz 37. przed cudow­nym obra­zem Jasno­gór­skiej Pani zbiorą się człon­ko­wie Klu­bów Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej z całej Pol­ski na tra­dy­cyj­nej Piel­grzymce, by dzię­ko­wać Bogu za kolejny rok pracy i pro­sić Go o bło­go­sła­wień­stwo na dal­sze lata dzia­łal­no­ści.

Orga­ni­za­to­rzy Piel­grzymki, czyli Kie­row­nic­two Poro­zu­mie­nia Klu­bów i KIK w Czę­sto­cho­wie ape­lują o liczny udział w tym waż­nym jesien­nym spo­tka­niu KIK-ów na Jasnej Górze. Warto dodać, że jak to wynika z infor­ma­cji poda­nych w załą­czo­nym Pro­gra­mie Piel­grzymki, mamy szansę na udział w tym wyda­rze­niu dwóch przed­sta­wi­cieli pol­skiego Epi­sko­patu, w tym Pry­masa Pol­ski.

Pod­czas spo­tka­nia Pre­ze­sów odbędą się wybory kie­row­nic­twa Poro­zu­mie­nia

Bar­dzo, bar­dzo ser­decz­nie zapra­szamy do udziału w XXXVII Piel­grzymce wszystkie Kluby Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w Pol­sce.

Wszystkich członków KIK, którzy chcieliby wziąć udział w pielgrzymce prosimy o zgłoszenia, które przyjmujemy do wtorku 14 listopada na adres mailowy: kik@kik.waw.pl.

 

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl