Chrześcijanie wobec praw człowieka – 40 lat później

Kiedy:
2017-12-09 - 2017-12-09 10:00
Gdzie:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6
Chrześcijanie wobec praw człowieka - 40 lat później

W listo­pa­dzie 1977 r. w war­szaw­skim Klu­bie Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej odbyła się pamiętna sesja „Chrze­ści­janie wobec praw czło­wieka” zor­ga­ni­zo­wana przez Tade­usza Mazo­wiec­kiego.

Po sesji ówcze­sny redak­tor naczelny mie­sięcz­nika „Więź” otrzy­mał m.in. list od kard. Karola Woj­tyły. „Chrze­ści­jań­stwo, które ze swych wła­snych źró­deł czer­pie prze­świad­cze­nie o szcze­gól­nej war­to­ści czło­wieka, ma też szcze­gól­nie wiele powo­dów, aby sta­wać się rzecz­ni­kiem jego praw w róż­nych sytu­acjach dzie­jo­wych” – pisał metro­po­lita kra­kow­ski na pół roku przed kon­klawe z paździer­nika 1978 r. Pod­kre­ślił też, że świa­do­mość chrze­ści­jan „musi sta­wać się w tej dzie­dzi­nie coraz doj­rzal­sza”.

W czter­dzie­stą rocz­nicę tam­tego wyda­rze­nia zapra­szamy na spe­cjalną sesję pod­czas I Kon­gresu Praw Oby­wa­tel­skich, orga­ni­zo­wa­nego przez rzecz­nika praw oby­wa­tel­skich, dr Adama Bod­nara. Pra­gniemy poświę­cić ją dzi­siej­szej posta­wie chrze­ści­jan wobec kwe­stii praw czło­wieka. Co w ciągu tych czte­rech dekad zmie­niło się w rozu­mie­niu praw czło­wieka? Co zmie­niło się w Kościele? Co zmie­niło się w Kościele powszech­nym – a co w Kościele w Pol­sce?

Pane­li­ści:

Domi­nika Kozłow­ska

Andrzej Friszke

Alek­san­der Stęp­kow­ski

Tade­usz J. Zie­liń­ski

Andrzej Rze­pliń­ski

Kazi­mierz Michał Ujaz­dow­ski

Mode­ra­tor:

Zbi­gniew Nosow­ski

Reje­stra­cja:

Tu można zgło­sić udział w panelu.

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl