Kłopoty z tożsamością: „Tożsamość polskiego Żyda” oraz „Tożsamość Jezusa”

Kiedy:
2017-04-24 - 2017-06-05 18:00
Gdzie:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6
Koszt:
wstęp wolny
Kłopoty z tożsamością: "Tożsamość polskiego Żyda" oraz "Tożsamość Jezusa"

Zapra­szamy na dwa naj­bliż­sze spo­tka­nia z cyklu „Kło­poty z toż­sa­mo­ścią”, któ­rego war­szaw­ski KIK jest wspó­łor­ga­ni­za­to­rem.

Pierw­sze spo­tka­nie zaty­tu­ło­wane „Toż­sa­mość pol­skiego Żyda” odbę­dzie się w sie­dzi­bie Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN w ponie­dzia­łek 24 kwiet­nia o godzi­nie 18.00.

Kim jest dziś współ­cze­sny pol­ski Żyd? Jak pol­ski Żyd jest okre­ślany przez innych, a jak sam sie­bie okre­śla? Czy te opisy przy­stają do sie­bie? Co ma naj­więk­szy wpływ na okre­śle­nie samego sie­bie? W dys­ku­sji, którą popro­wa­dzi Anna Wacła­wik-Orpik z Radia TokFm, udział wezmą prof. Sta­ni­sław Kra­jew­ski, Ser­giusz Kowal­ski oraz Agnieszka Zią­tek. Spo­tka­nie poświę­cimy także takim pyta­niom, jak te, jakiego języka uży­wamy do okre­śle­nia toż­sa­mo­ści pol­skich Żydów? Jak on/ona dziś widzą sie­bie? Czy coś ich wyróż­nia?

Czym się różni pol­ski Żyd od żyda austriac­kiego czy fran­cu­skiego? Czy odróż­nia ich żydow­skość, czy raczej pol­skość i fran­cu­skość?

Jaką rolę w tej toż­sa­mo­ści speł­nia tra­dy­cja, reli­gia, świa­do­mość Zagłady, anty­se­mi­tyzm, kul­tura, gene­alo­gia?

 

Tema­tem dru­giego spo­tka­nia, które odbę­dzie się w sie­dzi­bie POLIN w ponie­dzia­łek 5 czerwca o godzi­nie 18.00, będzie „Toż­sa­mość Jezusa”.

Kim dla współ­cze­snych ludzi jest osoba Jezusa? Cie­ślą, pierw­szym chrze­ści­ja­ni­nem, bogo­boj­nym Żydem, kró­lem żydow­skim, Synem Bożym, pro­ro­kiem, Bogiem, czło­wie­kiem, rabim, Mesja­szem, uzdro­wi­cie­lem, wędrow­nym filo­zo­fem, rewo­lu­cjo­ni­stą, jed­nym z wielu nawie­dzo­nych sza­leń­ców tam­tego czasu, posta­cią mito­lo­giczną bar­dziej niż realną, histo­ryczną? Jak była jego toż­sa­mość?

Na ten temat będą dys­ku­to­wali: filo­zof i histo­ryk reli­gii, dr hab. Zbi­gniew Miko­łejko z Insty­tutu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii PAN oraz ksiądz Woj­ciech Lemań­ski.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Anna Wacła­wik-Orpik z radia Tok Fm.

Zapra­szamy do Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN przy ul. Mor­de­chaja Anie­le­wi­cza 6.

 

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl