Kłopoty z tożsamością: „Tożsamość Jezusa”

Kiedy:
2017-06-05 - 2017-06-05 18:00
Gdzie:
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6
Koszt:
wstęp wolny
Kłopoty z tożsamością: "Tożsamość Jezusa"

Zapra­szamy na spo­tka­nia z cyklu „Kło­poty z toż­sa­mo­ścią”, któ­rego war­szaw­ski KIK jest wspó­łor­ga­ni­za­to­rem.

Tema­tem spo­tka­nia, które odbę­dzie się w sie­dzi­bie POLIN w ponie­dzia­łek 5 czerwca o godzi­nie 18.00, będzie „Toż­sa­mość Jezusa”.

Kim dla współ­cze­snych ludzi jest osoba Jezusa? Cie­ślą, pierw­szym chrze­ści­ja­ni­nem, bogo­boj­nym Żydem, kró­lem żydow­skim, Synem Bożym, pro­ro­kiem, Bogiem, czło­wie­kiem, rabim, Mesja­szem, uzdro­wi­cie­lem, wędrow­nym filo­zo­fem, rewo­lu­cjo­ni­stą, jed­nym z wielu nawie­dzo­nych sza­leń­ców tam­tego czasu, posta­cią mito­lo­giczną bar­dziej niż realną, histo­ryczną? Jak była jego toż­sa­mość?

Na ten temat będą dys­ku­to­wali: filo­zof i histo­ryk reli­gii, dr hab. Zbi­gniew Miko­łejko z Insty­tutu Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii PAN oraz ksiądz Woj­ciech Lemań­ski.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi Anna Wacła­wik-Orpik z radia Tok Fm.

Zapra­szamy do Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN przy ul. Mor­de­chaja Anie­le­wi­cza 6.

 

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl