Oświad­cze­nie Klubu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie – 29 czerwca 2016 r.

01 lipca 2016 tekst: Michal Buczek

Oświad­cze­nie Klubu Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie

Warszawa, 29 czerwca 2016 roku

Klub Inte­li­gen­cji Kato­lic­kiej w War­sza­wie pra­gnie gorąco podzię­ko­wać ukra­iń­skim poli­ty­kom, duchow­nym i inte­lek­tu­ali­stom, pod­pi­sa­nym pod listem skie­ro­wa­nym do pol­skich władz i spo­łe­czeń­stwa na początku czerwca br., za pod­ję­cie kwe­stii prze­zwy­cię­że­nia trud­nych i nie­zwy­kle bole­snych doświad­czeń histo­rycz­nych naszych naro­dów.

Od ponad tysiąca lat oba nasze narody uwa­żają się za chrze­ści­jań­skie, a więc podą­ża­jące za Chry­stusem. Czego nas uczy Chry­stus? Kiedy Piotr pyta Go: „Czy powi­nie­nem prze­baczyć?” (sie­dem razy), otrzy­muje odpo­wiedź Mistrza: „Prze­bacz nawet sie­demdziesiąt sie­dem razy” (Mate­usz 18, 21–35). Chry­stus sta­wia nam trudne wyma­ga­nia i wzywa aby­śmy prze­baczali natych­miast, bez względu na nasze zra­nie­nia, nawet gdy wszystko się w nas bun­tuje.

Św. Jan Paweł II w homi­lii wygło­szo­nej w Bazy­lice św. Pio­tra 12 marca 2000 roku nauczał, że „jedyną drogą do pokoju jest prze­ba­cze­nie chrze­ści­jań­skie…”. Zaś w homi­lii wygło­szo­nej we Lwo­wie pod­czas beaty­fi­ka­cji abpa Józefa Bil­czew­skiego i ks. Zyg­munta Goraz­dow­skiego 26 czerwca 2001 roku dał nam jed­no­znaczne zale­ce­nia: „Dzi­siaj, gdy wiel­bimy Boga za to, że Ci Jego słu­dzy oka­zali tak nie­ugiętą wier­ność Ewan­ge­lii, odczu­wamy głę­boką wewnętrzną potrzebę uzna­nia róż­nych prze­ja­wów nie­wier­no­ści ewan­ge­licz­nym zasa­dom, jakich nie­rzadko dopusz­czali się chrze­ści­ja­nie pocho­dze­nia zarówno pol­skiego, jak i ukra­iń­skiego zamiesz­ku­jący te zie­mie. Czas już ode­rwać się od bole­snej prze­szło­ści! Chrze­ści­ja­nie oby­dwu naro­dów muszą iść razem w imię jedy­nego Chry­stusa, ku jedy­nemu Ojcu, pro­wa­dzeni przez tego samego Ducha, który jest źró­dłem i zasadą jed­no­ści. Niech prze­ba­cze­nie – udzie­lone i uzy­skane – roz­leje się niczym dobro­czynny bal­sam w każ­dym sercu. Niech dzięki oczysz­cze­niu pamięci histo­rycz­nej wszy­scy gotowi będą sta­wiać wyżej to, co jed­no­czy, niż to, co dzieli, ażeby razem budo­wać przy­szłość opartą na wza­jem­nym sza­cunku, bra­ter­skiej współ­pracy i auten­tycz­nej soli­dar­no­ści. Dzi­siaj arcy­bi­skup Józef Bil­czew­ski i jego towa­rzy­sze biskup Pel­czar i arcy­bi­skup Szep­tycki wzy­wają was: trwaj­cie w jed­no­ści!” (te słowa Ojciec Święty wypo­wie­dział po pol­sku i po ukra­iń­sku).

Dzię­ku­jemy rów­nież Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski, które w komu­ni­ka­cie z 24 czerwca 2016 roku jed­no­znacz­nie i z całą mocą pod­kre­śliło, że „chrze­ści­jań­skie prze­ba­cze­nie jest war­to­ścią bez­wa­run­kową”, oraz że „wza­jemne prze­ba­cze­nie mię­dzy naro­dami pol­skim i ukra­iń­skim jest szcze­gól­nym wymo­giem reli­gij­nym i moral­nym, jaki staje przed nami w prze­ży­wa­nym obec­nie Nadzwy­czaj­nym Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia.”

Prze­ba­cze­nie nie ozna­cza nie­pa­mięci, ani tym bar­dziej tole­ran­cji dla zbrodni. O wyrzą­dzo­nych krzyw­dach trzeba pamię­tać, aby nie powta­rzały się w przy­szło­ści; roz­ma­wiać o nich, myśląc o przy­szłych poko­le­niach. Ale wyba­czajmy sobie nawza­jem. Mamy świa­do­mość, że dla wielu osób to prze­ba­cze­nie może być trudne. Sta­rajmy się jed­nak, aby w każ­dym z nas zwy­cię­żał miło­sierny Chry­stus.

W imieniu Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Joanna Święcicka
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej – 29 czerwca 2016 r.

Заява Клубу католицької інтелігенції у Варшаві – 29 червня 2016 року

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl