21 listopada 2017 tekst: kikwarszawa

Jako przed­sta­wi­ciele spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skiego wyra­żamy sta­now­czy pro­test prze­ciwko przy­go­to­wy­wa­nym zmia­nom w usta­wach o Kra­jo­wej Radzie Sądow­nic­twa i Sądzie Naj­wyż­szym. Pro­testujemy rów­nież prze­ciwko spo­so­bowi prac nad tymi pro­po­zy­cjami. Repre­zen­tu­jemy bar­dzo różne śro­do­wi­ska, ale łączy nas sprze­ciw wobec nad­uży­wa­nia wła­dzy przez obecną więk­szość par­la­men­tarną, która nie mając man­datu do zmiany Kon­sty­tu­cji pró­buje doko­nać tego za pomocą zwy­kłych ustaw.

Chcemy wspól­nie zwró­cić uwagę na trzy kwe­stie zwią­zane z wymie­nio­nymi pro­jek­tami.

Po pierw­sze, wszyst­kie dotych­czas pro­po­no­wane roz­wią­za­nia prze­ry­wają kaden­cję obec­nej Kra­jo­wej Rady Sądow­nic­twa, a wybór nowych sędziów do KRS powie­rzają poli­ty­kom. Takie roz­wią­za­nie jest rażąco sprzeczne z Kon­sty­tu­cją. Zgod­nie z art. 187 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 10 Kon­sty­tu­cji RP, sędzio­wie do Kra­jo­wej Rady Sądow­nic­twa mogą być wybie­rani przez sędziów, a nie przez organy wła­dzy usta­wo­daw­czej i wyko­naw­czej. Pro­po­zy­cje „podzie­le­nia się” sędziow­skimi miej­scami w KRS pomię­dzy par­tiami są tak samo nie­zgodne z pra­wem, jak prze­ję­cie tych miejsc przez jedno tylko ugru­po­wa­nie. To ozna­cza zła­ma­nie prawa. Przy­po­mi­namy, że głów­nym zada­niem Kra­jo­wej Rady Sądow­nic­twa jest sta­nie na straży nie­za­leż­no­ści sądów i nie­za­wi­sło­ści sędziów – czyli m.in. ochrona sądów przed wpły­wami poli­ty­ków. To zada­nie będzie nie­moż­liwe, jeśli to Sejm będzie decy­do­wał o wybo­rze sędziów do KRS.

Po dru­gie, poja­wia­jące się pro­po­zy­cje sta­no­wią zagro­że­nie dla demo­kra­tycz­nych wybo­rów w Pol­sce, bowiem oprócz nie­zgod­nych z Kon­sty­tu­cją prze­rwa­nia kaden­cji I Pre­zes Sądu Naj­wyż­szego oraz przy­mu­so­wego prze­nie­sie­nia wielu sędziów w stan spo­czynku, od nowa, wła­śnie przez poli­ty­ków, mia­łaby zostać wybrana izba Sądu Naj­wyż­szego stwier­dza­jąca waż­ność wybo­rów. Ozna­cza to, że każdy wynik gło­so­wa­nia będzie mógł zostać zakwe­stio­no­wany przez zależny poli­tycz­nie sąd.

Po trze­cie, z wiel­kim żalem i roz­cza­ro­wa­niem zauwa­żamy, że pro­jekty przy­go­to­wane przez Pana Pre­zy­denta Andrzeja Dudę zostały narzu­cone spo­łe­czeń­stwu. Nie pod­dano ich kon­sul­ta­cjom spo­łecz­nym. Stało się tak mimo, że po lip­co­wych demon­stra­cjach Pan Pre­zy­dent musiał zda­wać sobie sprawę jak wiel­kie zna­cze­nie ma nie­za­leż­ność sądów dla wszyst­kich oby­wa­teli. Infor­ma­cje o toczą­cych się zaku­li­so­wych roz­mo­wach Pana Pre­zy­denta z przed­sta­wi­cie­lami PiS i ich efek­tach opi­nia publiczna mogła czer­pać wła­ści­wie wyłącz­nie z tzw. „prze­cie­ków” medial­nych. Tajem­nicą pozo­staje kto nad tymi usta­wami pra­co­wał, jakie szcze­gó­łowe warianty były roz­wa­żane i co osta­tecz­nie zostało usta­lone. Taki spo­sób pro­wa­dze­nia prac nie ma nic wspól­nego z przej­rzy­sto­ścią sta­no­wie­nia prawa. To szcze­gól­nie groźne w przy­padku ustaw o ogrom­nym zna­cze­niu dla każ­dego oby­wa­tela, jakimi są ustawy o KRS i Sądzie Naj­wyż­szym. Te ustawy doty­czą praw każ­dego z nas – oby­wa­teli Rze­czy­po­spo­li­tej. Dla­tego żądamy kon­sul­ta­cji i wysłu­cha­nia publicz­nego zanim prace nad tymi pro­jek­tami w ogóle roz­poczną się w Sej­mie.

Pra­gniemy pod­kre­ślić, że wpro­wa­dze­nie powyż­szych zmian spo­wo­duje, że Pol­ska defi­ni­tyw­nie przesta­nie być demo­kra­tycz­nym pań­stwem prawa. Jeśli zabrak­nie nie­za­leż­nych sądów powszech­nych, to nic nie sta­nie na prze­szko­dzie, by w przy­szło­ści bez posia­da­nia wystar­cza­ją­cej więk­szo­ści, ogra­ni­czone zostały prawa i wol­no­ści oby­wa­tel­skie zapi­sane w Kon­sty­tu­cji.

Mamy świa­do­mość róż­nych nie­do­stat­ków wymiaru spra­wie­dli­wo­ści i pomy­sły jak te nie­do­statki zmie­nić, jed­nak chcemy pod­kre­ślić, że wszyst­kie dotych­czasowe pro­po­zy­cje Pana Pre­zy­denta nie roz­wią­zują żad­nej pro­ce­du­ral­nej ani mery­to­rycz­nej bolączki pol­skiego sądow­nic­twa. Wręcz prze­ciw­nie. Grożą cał­ko­wi­tym roz­ch­wia­niem wymiaru spra­wie­dli­wo­ści oraz izo­la­cją Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej i na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Dla­tego wzy­wamy do natych­mia­sto­wego wstrzy­ma­nia prac par­la­men­tar­nych nad usta­wami o KRS i Sądzie Naj­wyż­szym i żądamy roz­po­czę­cia sze­ro­kich kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych w tej spra­wie.

Gdyby ustawy zostały prze­pro­wa­dzone przez Sejm i Senat doma­gamy się dwóch wet od Pre­zy­denta. Nie oddamy nie­za­leż­no­ści sądow­nic­twa, wol­nych wybo­rów i demo­kra­tycz­nego pań­stwa prawa!

#WolneSądyWolneWyboryWolnaPolska

Oświadczenie podpisały następujące organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego:
• #WolneSądy
• Akcja Demokracja
• Amnesty International Polska
• Fundacja „Autonomia”
• Fundacja Batorego
• Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
• Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
• Fundacja „Panoptykon”
• Greenpeace Polska
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka
• Instytut Prawa i Społeczeństwa
• Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
• Komitet Obrony Demokracji
• #Kultura Niepodległa
• „Łańcuch Świateł” Poznań
• Obywatele RP
• „Odnowa”
• Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
• Projekt:Polska
• „Stocznia”
• Stowarzyszenie im. profesora Zbigniewa Hołdy
• Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia”
• Stowarzyszenie Sędziów „Themis”
• „Strajk Kobiet”
• Zielony Instytut
• Młodzi2017
• Fundacja Otwarty Dialog

Tekst oświadczenia w formacie PDF

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl