Nowe członkinie i członkowie honorowi Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

07 lipca 2021 tekst: Michal Buczek

Z radością ogłaszamy, że Walne Zebranie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, które obradowało w siedzibie KIK-u 20 czerwca 2021 roku, przyjęło uchwałę, na mocy której do grona członkiń i członków honorowych Klubu zostali włączeni:

Dorota Cywińska, urodziła się w 1927, członkinią KIK jest od 3 października 1963 roku. Była wieloletnim skarbnikiem i wiceprezesem KIK; zaangażowana szczególnie w prace i działalność Sekcji Współpracy z Polakami na Wschodzie oraz Sekcji Nauczycielskiej. Pełniła także funkcję sekretarza redakcji „Życie Klubów. Pismo Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej”.

Zofia Kozłowska, urodziła się w 1936 roku, członkinią KIK została w 1996 roku, uzwyczajniona została 18 listopada 1997 roku. W latach 60. i 70. związana z Sekcją Kultury, w której przez wiele lat pełniła funkcję sekretarza, była również członkinią Zarządu naszego Klubu. Z wykształcenia jest historyczką, pracowała jako nauczycielka w kilku warszawskich liceach, pełniła także funkcję doradcy metodycznego. Od 1977 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Historycznym – od 1994 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTH do spraw edukacji historycznej, od 2006 członkinią honorową Polskiego Towarzystwa Historycznego. W 2019 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stefan Frankiewicz, urodził się w 1940, członkiem KIK jest od 1972 roku, członkiem zwyczajnym został 17 lipca 1990 roku.  Jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem literatury, działaczem katolickim i publicystą. Członek PEN Club-u i Komisji Kultury Episkopatu Polski. W latach 1966–1970 był sekretarzem toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 1970 publikował w „Więzi”, w 1989 roku został jej redaktorem naczelnym. W latach 1979–1989 mieszkał w Rzymie i był redaktorem polskiej edycji „L’Osservatore Romano”. W latach 1995–2001 był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej. Za zasługi dla Kościoła w 1997 roku odznaczony przez papieża Jana Pawła II Wielkim Krzyżem Orderu Piusa IX. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Friszke, urodził się w 1956 roku, członkiem KIK jest od kwietnia 1979 r., członkiem zwyczajnym od 25 kwietnia 1981 roku. Jest profesorem nauk historycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członkiem-korespondentem PAN, wykładowcą akademickim, publicystą. W 1981 roku został redaktorem w dziale historycznym „Tygodnika Solidarność”. Wchodził też w skład kolegium redakcyjnego pisma „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający”. Współpracował z wydawnictwami emigracyjnymi, szczególnie z „Zeszytami Historycznymi”. Od 1982 roku zajmuje stanowisko kierownika działu historycznego w redakcji „Więzi”.

Był wieloletnim członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 2000 roku został przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Powoływany również w skład kolegium Europejskiego Centrum Solidarności oraz rady Muzeum Historii Polski. Członek Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Jest wybitnym znawcą historii współczesnej Polski, autorem wielu książek o współczesnej historii Polski, w tym także o historii KIK-u pt. „Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989” oraz wielu innych publikacji.

W 2005 roku otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2006 r. odzanaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2011 r. Krzyżem Oficerskim tego orderu.

ks. Andrzej Gałka, urodził się w 1948, członkiem KIK-u jest od 1996 roku. Ksiądz Andrzej Gałka jest doktorem historii Kościoła, od 1996 r. duszpasterzem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, krajowym duszpasterzem osób niewidomych i rektorem kościoła świętego Marcina przy ul. Piwnej na warszawskim Starym Mieście. Pracował jako wikariusz w parafii w Izabelinie i w parafii św. Pawła na Grochowie. Następnie w latach 1993-1994 był proboszczem w parafii w Izabelinie i dziekanem dekanatu laseckiego. W kościele św. Marcina podtrzymuje ponad pięćdziesięcioletnią tradycję modlitewnych spotkań ekumenicznych. Przewodniczy Mszom świętym podczas najważniejszych Klubowych wydarzeń, cotygodniowej klubowej Mszy świętej w kościele św. Marcina czy podczas obozów wakacyjnych grup i sekcji KIK-u. Od wielu lat prowadzi Dni Skupienia dla rodziców Sekcji Rodzin oraz liczne rekolekcje dla KIK-owskiej młodzieży. Przez cały okres swojej posługi w kościele św. Marcina błogosławił niezliczonym klubowym małżeństwom i klubowym dzieciom, udzielając im sakramentu chrztu świętego i pierwszej komunii świętej.

Jako historyk uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego proces beatyfikacyjny księdza Jerzego Popiełuszki. Duchowy uczeń o. Tadeusza Fedorowicza, ceniony spowiednik, autorytet i duchowy przewodnik dla wielu członków KIK-u.

W 2009 r. odznaczony Złotym Krzyżem zasługi.

Cezary Gawryś, urodził się w 1947, członkiem zwyczajnym KIK został w 1977 roku. Wieloletni, od 1976 roku, członek redakcji „Więzi”, a w latach 1995-2001 jej redaktor naczelny. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim (w 1969 r.), teologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w 2000 r.), szkolenie z podstaw terapii systemowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (w 2005 r.). Pracował jako wychowawca w zakładzie wychowawczym, sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku „Literatura” (w latach 1972–1976). Przez dwa lata był katechetą w warszawskim liceum im. Roberta Schumana.

Autor między innymi: „Ścieżki ocalenia”, „Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm” – redakcja wspólnie z Katarzyną Jabłońską; „Między konfesjonałem a kozetką” – redakcja wspólnie z Katarzyną Jabłońską; „Ten Trzeci i dwa inne reportaże”; „Wyzywająca miłość. Chrześcijanie a homoseksualizm”; „Nie stracić wiary w Watykanie. Ze Stefanem Frankiewiczem rozmawia Cezary Gawryś”.

W 2008 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Jaroszewski, urodził się w 1944 roku, członkiem KIK jest od 12 kwietnia 1976 roku. Jest jednym z twórców klubowej Sekcji Rodzin oraz zasad wychowawczych i filozofii stojącej za Sekcją. Wybitny pedagog, wychowawca i organizator. Pomysłodawca i wieloletni organizator obozów wypoczynkowych, integracyjnych i terapeutycznych dla młodzieży i dorosłych, osób z dysfunkcjami społecznymi i niepełnosprawnościami. Z wykształcenia oligofrenopedagog, obecnie wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego. Zawodowo związany Liceum im. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie jest pedagogiem.

Jacek Moskwa, urodził się w 1948 roku, członkiem KIK jest od 20 stycznia 1986 roku, członkiem zwyczajnym KIK został 25 września 1988 r. Jest dziennikarzem prasowym i telewizyjnym, publicystą, cenionym watykanistą, autorem książek m.in. o księdzu Janie Ziei, Antonim Marylskim, Zofii Morawskiej, a także książek biograficznych o Janie Pawle II.

Po wyborach 4 czerwca 1989 r. uczestnik pierwszego zespołu redakcyjnego nowej, niezależnej już, „Rzeczpospolitej”. W latach 1990-2005 był korespondentem z Rzymu i Watykanu. W latach osiemdziesiątych był jednym z redaktorów podziemnego dwutygodnika „Solidarności Walczącej” „Horyzont”. W 1987 roku podczas II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pracował w biurze prasowym Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1988/1989 pełnił obowiązki zastępcy sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Od maja 2010 r. wiceprezydent Rady Pisarzy Trzech Mórz, skupiającej organizacje literatów z 26 krajów Europy.

Zbigniew Nosowski, urodził się 1961, członkiem KIK jest od 1988 roku, uzwyczajniony został 17 kwietnia 1990 roku, był wiceprezesem i członkiem Zarządu Klubu, od lat współdziała w wielu inicjatywach partnerskich z Klubem (Zjazd Gnieźnieński, Inicjatywa „Zranieni w Kościele”).

Jest publicystą, socjologiem i teologiem. Od roku 1989 redaktor „Więzi”, od 2001 r. –­ redaktor naczelny. Autor książek „Parami do nieba. Małżeńska droga świętości”, „Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność. Jakiego katolicyzmu Polacy potrzebują”; współautor książki i cyklu telewizyjnego „Dzieci Soboru zadają pytania”. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie. W latach 2002-2008 konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2007-2009 i ponownie od 2017 roku. Dyrektor programowy Laboratorium „Więzi”. Współtwórca i były rzecznik prasowy Inicjatywy „Zranieni w Kościele”. Doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor dwóch cykli śledztw o zaniedbaniach w kościele w Szczecinie „Przeczekamy i prosimy o przeczekanie” oraz w Kaliszu „Jak to się robiło w diecezji kaliskiej”.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Henryk Rutkowski, urodził się w 1929 roku, członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie jest od 1979 roku, a członkiem zwyczajnym od 1987 roku. Jest historykiem, autorem licznych publikacji z dziedziny geografii historycznej, zaangażowany w prace Polskiego Towarzystwa Historycznego. Po ukończeniu studiów historycznych rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, z którym jest związany do dziś. W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu, gdzie aktywnie uczestniczył w pracach podzespołu do spraw stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych. Pomimo znakomitego dorobku naukowego Henryk Rutkowski nigdy nie występował o stopnie naukowe. Cieszy się zasłużonym mianem autorytetu w swej dziedzinie. Od 1956 r. do dziś zasiada w Zarządzie Towarzystwa Miłośników Historii, w latach 1971-2018 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Za tę działalność otrzymał w 1976 roku Złoty Krzyż Zasługi. W roku 2000 otrzymał godność członka honorowego PTH.

W 1992 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony także złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy.

Członkowie honorowi naszego Klubu tworzą także Kapitułę nagrody „Pontifici-Budowniczemu Mostów, którą środowisko KIK-u honoruje osoby zasłużone w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich. Każdego roku Pontifex jest ogłaszany 24 października, w dzień urodzin Klubu Inteligencji Katolickiej. Cieszymy się, że rozpoczynające się właśnie tegoroczne prace Kapituły – w której już zasiadają Halina Bortnowska, Izabela i Paweł Broszkowscy, Krzysztof Byrski, Kazimierz Czapliński, Stanisław Latek, Anna i Krzysztof Łoskotowie, Anna Radziwiłłowa, Paweł Rościszewski, Krystyna Sieroszewska, Jan Turnau, Zofia i Andrzej Wielowieyscy, Stefan Wilkanowicz i Krzysztof Ziołkowski – zostaną wzbogacone nową perspektywą wnoszoną przez nowych członków honorowych.

 

« Wszystkie aktualności

Czy chcesz otrzymywać najświeższe informacje o spotkaniach i aktualnych wydarzeniach w Klubie? Zapisz się do internetowego newslettera.

FreshMail.pl